En bra och trygg arbetsmiljö där vi respekterar varandra ser vi som nyckeln till framgång.

Verksamheten bygger på de värderingar och den ”anda” som finns i företaget samt XANO:s uppförandekod som implementerats i organisationen.

För att säkerställa en bra arbetsmiljö både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv har Mikroverktyg ett tvärfunktionellt systematiskt arbetsmiljöarbete vilket omfattar bland annat:

  • Riskanalyser
  • Skyddsronder
  • Arbetsplatsundersökningar
  • Utveckling på individnivå.


Genom medarbetarsamtal som genomförs årligen med varje individ analyseras bland annat nuvarande och framtida kompetensbehov. Utifrån medarbetarsamtalet planeras aktiviteter för att säkerställa individens fortsatta utveckling och behov.

Samhällsengagemang och att bidra till lokal utveckling i Södertälje kommun är en viktig del i Mikroverktygs hållbarhetsarbete.